HABERLER


Adres, Unvan, Nevi Değişikliği Talepleri İçin Bilgilendirme ve Uygulama Standartları


 

 

Türk Patent Enstitüsü tarafından Adres, Unvan ve Nevi Değişikliği talepleri ile ilgili yapılan güncel duyuru aşağıdaki şekildedir.

Türk Patent Enstitüsü Patent, Markalar ve Endüstriyel Tasarımlar Daireleri ile Muhasebe Birimi tarafından oluşturulan ve bu Birimler tarafından bağımsız süreçlerle yönetilen müşteri bilgilerinin kurumsal tek bir bilgi havuzunda toplanarak TPE organizasyon yapısı içinde tek bir merkezden yürütülmesine 05.09.20016 Pazartesi tarihi itibariyle başlanmıştır.

 

Bu vesileyle bahsedilen taleplere ilişkin temel bazı bilgiler ile uygulama standartlarını özetlemek gerekirse;

  • 05.09.2016 Pazartesi tarihinden itibaren adres, unvan, nevi değişikliği işlemleri, bu işlemlere ilişkin eksik evrak/ücret tamamlama ve müşteri bilgileri hata düzeltme talepleri eskiden olduğu gibi Patent, Markalar, Endüstriyel Tasarımlar Dairesi tarafından yürütülmeyecektir. Kurumumuz tarafından belirlenen idari tek bir birim tarafından yönetilecektir.

 

  • Adres, unvan, nevi değişikliği işlemleri, bu işlemlere ilişkin eksik evrak/ücret tamamlama ve müşteri bilgileri hata düzeltme talepleri e-imza veya mobil imza ile ÇES sistemi üzerinden “Müşteri İşlemleri“ alanı kullanılarak elektronik yolla iletilecektir. Fiziksel ortamda yapılacak talepler için oluşturulan işlem formlarına ise Kurumumuz web sitesi ana sayfasında yer alan “Müşteri Bilgileri” alanına (http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/onlinehelp/onlineCustomer) giriş yapılarak erişilmektedir.

 

  • Adres değişikliği işlemleri için ücret talep edilmezken, unvan ve nevi değişikliği işlemleri için müşterinin Patent, Marka veya Endüstriyel Tasarım Dairesindeki kayıtlarına bakılmaksızın tek bir ücret ile işlem yapılacaktır. Ayrıca unvan ve nevi değişikliği işlemlerinden ücret alınmaması amacıyla da çalışmalar yürütülmektedir. Banka şubelerden yapılacak ödemeler için, Markalar Dairesi Ücret Tebliğinin 02.01.13 ve 02.01.14 hesap planlı unvan ve nevi değişikliği kayıt ücreti açıklaması kullanılabilecektir.

 

  • Talepler ilgili mevzuat çerçevesinde incelecek, talebin şekli eksiklik içermesi halinde ilgiliye söz konusu eksikliği 2 ay içerisinde gidermesi amacıyla noksan bildirim yazısı gönderilecektir. İlgili eksikliğin süresi içinde usulüne uygun şekilde giderilmemesi halinde talep işlemden kaldırılacaktır. Talebin şekli eksiklik içermemesi veya belirlenen eksikliğin süresi içinde usulüne uygun şekilde tamamlanması halinde talep kabul edilecek, müşteri bilgisi güncellenecek ve ilgiliye talebin kabulüne ilişkin bildirim yazısı gönderilecektir.

Müşteri bilgilerinde değişikliğin sicile kaydedilmesi amacıyla istenen belgelerdir.

  • Bir müşterinin hem unvanı hem de nevisinde eşzamanlı değişiklik olması halinde bu işlemin nevi değişikliği olarak tek bir talep ile iletilmesi ve tek ücretin yatırılması talebin işleme alınması için yeterli olacaktır. Örneğin, “ABC LTD.ŞTİ” firması ticaret sicilinde tek bir değişiklikle “KLM A.Ş.” olarak kaydedilmiş ise, bu değişiklik için tek bir nevi değişikliği talebi ve tek ücret, talebin işleme alınması için yeterlidir.

 

  • Bir müşterin silsile yoluyla unvan veya nevi değişikliğine uğraması halinde, müşterinin sicilde kayıtlı bilgisi ile güncel bilgisi arasındaki değişiklik silsilesini gösterir bilgi veya belgenin sunulması halinde tek bir ücret ve tek bir dilekçe ile değişiklik talebi işleme alınır. Örneğin, Kurumumuz Müşteri Sicilinde “ABC LTD.ŞTİ” olarak kayıtlı bir firma sırasıyla “ABCD LTD.ŞTİ.”, “ABCDE LTD.ŞTİ.” ve “KLM A.Ş” şeklinde ticaret sicilinde değişikliğe uğramış olsun. Bu değişiklik silsilesini ispatlar bilgi veya belgelerin sunulması kaydıyla Kurumumuz Müşteri Sicilinde “ABC LTD.ŞTİ” verisinin “KLM A.Ş.” şeklinde güncellenmesi amacıyla tek bir talep ve ücretin ödenmesi yeterli olacaktır.

 

  • Fiziksel ortamda yapılacak adres, unvan, nevi değişikliği taleplerinin geliştirilen işlem formları ile yapılması evrakların ilgili Birime iletilmesi ve hızlı şekilde işleme alınması amacıyla oldukça önemlidir.

 

  • Adres, unvan, nevi değişikliği noksan tamamlama işlemlerinin gerek elektronik gerekse fiziksel ortamdaki formlarında “Evrak Numarası” alanı bulunmaktadır. Bu alanda adres, unvan, nevi değişikliği talebinin yapıldığı evrak numarasının belirtilmesi beklenmektedir.

 

  • Adres, unvan, nevi değişikliği taleplerinin Patent, Marka, Endüstriyel Tasarımlar Dairesine iletilen başka bir taleple (lisans, devir, yenileme,…) aynı formda/dilekçede belirtilmemesi önemlidir. Örneğin, firma unvanında var olan değişikliğin devir talebi ile aynı form/dilekçede sunulması, bu formların/dilekçelerin iletildiği Birimlerin farklılık arz etmesi nedeniyle işlemlerde sorunlara yol açmaktadır. Bu sebeple fiziksel ortamda yapılacak adres, unvan, nevi değişikliği taleplerinin kesinlikle geliştirilen yeni formlar kullanılarak Kurumumuza sunulması önem arz etmektedir.