Patent Hukuki İşlemleri

test

Patentpark olarak, çözüm ortaklarımız vasıtasıyla; Sınai Mülkiyet Haklarıyla ilgili olarak aşağıdaki hukuki işlemler yapılabilmektedir.

– Tescil Başvuruları İtiraz-Savunma İşlemleri

İtirazlar TÜRKPATENT kararlarına veya Resmi Bülten yayınlarına karşı, savunma ise itiraz işlemlerine karşı yapılmaktadır.

Gerek TÜRKPATENT gerekse farklı ülkelerin patent ofislerinin uygulamaları gereği tescil işlemleri ön inceleme, araştırma, şekli ve hukuki değerlendirme ile itiraz sistemlerinden oluşmaktadır.

İtiraz işlemleri tescil süreçlerinde yaşanan değerlendirilmelerin tarafsızlığını ve gerçek hak sahibi ilkesine göre tescillenmenin önünü açabilmek için geliştirilmiş uygulamalardır. Patent ofislerinin verecekleri kısmi ve toplam red kararlarına karşı itiraz işlemleri mümkün olduğu gibi benzer özellikli markaların, tasarımların ve patentlerin Resmi Bültenlerde yayınlanması ile bu başvuruların iptaline yönelik itirazlar da mümkündür.

Savunma işlemleri ise, karşı taraftan gelecek itirazlara karşı yapılan ve itirazın reddedilmesi amacını taşıyan bilgi ve belge, detaylı, aynı zamanda hukuki gerekçeli işlemlerdir.

– İhtar İşlemleri

İhtar işlemleri Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ihlali noktasında, bu haklarla ilgili tecavüz oluşturan kişi ve kuruluşlara yönelik olarak gönderilen uyarı niteliğinde yazıları ve görüşleri içerir.

Sembol Patent avukatı aracılığıyla tecavüz durumunun tespit edilmesine mukabil tecavüzün önlenmesi amacıyla noterden ihtar keşide edilebileceği gibi gelen ihtarlara karşı hukuki cevap verilmesi ve savunma işlemlerinin takip edilmesi de mümkündür.

– Tespit Davaları

Tespit davaları, bir hukuki ilişkinin var olup olmadığının saptanmasına ilişkin davalardır. Tespit davası açılabilmesi için hukuki ilişkinin varlığı şartı yanında davacının bu ilişkinin varlığını tespitte hukuki yararı da bulunmalıdır.

Tespit davaları davacının bir hakkı veya hukuki durumu güncel bir tehlike ile tehdit edilmiş ve zarar verebilecek nitelikte ise ve tespit hükmü bu tehlikeyi kaldırmaya elverişli ise hukuki yararın varlığının kabulü gereği açılabilir.

Eda davası ise açılması mümkün olan hallerde tespit davası açılmasında hukuki yarar mevcut olmadığı durumlarda açılabilir.

Tespit ve eda davaları özetle delillerin tespiti, tecavüzün tespiti, tecavüzün mevcut olmadığı, fiilin olup olmadığı konusunda açılan davalardır.

– Mal Toplama ve Tecavüz Davaları

Mal toplatma ve Tecavüz davaları tecavüz fiilinin kesinleştiği durumlarda haksız kazancın önlenmesi ve tecavüzün durdurulmasına yönelik olarak açılan davalardır.

Burada kendi markası, tasarımı ve patent koruması olmadığı halde farklı birine ait sınai hakkın kullanılması durumunda başvurulması gereken dava türüdür. Tecavüz konusu ürünlerin piyasadan kaldırılması ve akabinde üretimin durdurulması, ürünlerin satıştan geri çekilmesi gibi konuları içerir. Cumhuriyet savcılığına yapılacak suç duyurusu ile gerekli yasal işlemler başlatılmaktadır.

– Hukuki ve Cezai Davalar

Söz konusu davalar Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları alanındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda açılan davalardır. İçeriği gereği genellikle Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları mahkemelerinde açılır. İlgili ihtisas mahkemelerinin olmadığı yerlerde aynı yetkide farklı mahkemelerde dava görülebilmektedir.

– Hükümsüzlük Davaları

Hükümsüzlük davaları tescil kararı verilmiş marka, tasarım, patent belgelerinin hükümsüz kılınması amacıyla açılan davalardır. Söz konusu davalar patent ofislerinin verecekleri nihai kararın bozulması amacıyla açılabileceği gibi iyi niyet sahibi olmayanların alacakları tescilleri iptal ettirmek amacıyla da görülebilmektedir.

WhatsApp